Warunki zakupu w Sklepie Internetowym http://www.sklep.megatic.pl/

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę: 

MEGATIC Piotr Borowik 
ul. Kręta 56A lok. 5A, 15-345 Białystok 
NIP: 542-309-97-64, REGON: 360298503


Siedziba firmy mieści się pod adresem: 

MEGATIC Piotr Borowik
 
ul. Kręta 56A lok. 5A, 15-345 Białystok

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego po adresem: 

  • http://www.sklep.megatic.pl/

jest MEGATIC Piotr Borowik

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego Sprzedającego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

3.Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, wypełniając formularz zamówieniowy. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być przedsiębiorcą lub podmiotem prawa handlowego i dokonywać zamówienia w ramach działalności gospodarczej (czyli z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), co potwierdza Zamawiający.

4. Zamówienia można składać na stronie internetowej http://www.sklep.megatic.pl/. 

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Klient dokonuje: wyboru zamawianych towarów, oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura, wyboru sposobu uregulowania płatności. Złożenie zamówienia jest ofertą kupna towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

6. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość automatyczną potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu, co nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia oferty i zawarciem umowy. W ciągu 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia, sprawdzana jest dostępność towaru i w razie niemożliwości realizacji zamówienia na warunkach w nim wskazanych (np. braki ilościowe, niemożność zapewnienia ceny, niemożność zachowania terminu dostawy), a następnie przesyłana jest Klientowi informacja:

  1. o przyjęciu oferty Klienta i realizacji jego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

ewentualnie

  1. o niemożliwości realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Klienta wraz z ew. ofertą Sklepu dotyczącą produktów tych samych w nowych cenach i terminach dostawy lub o parametrach podobnych dotowaru zamawianego przez Klienta z określeniem ceny i terminów dostawy. Klient celem zawarcia umowy zakupu towaru oferowanego wnowo przesłanej ofercie, zobowiązany jest wysłać do Sklepu potwierdzenie akceptacji oferty w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. 


7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy zgodnie z zamówieniem (ofertą) Klienta, albo – w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez klienta - z chwilą otrzymania przez Sklep potwierdzenia akceptacji oferty (pkt 6 ppkt 2 regulaminu). 

8. W przypadku oświadczeń woli (składanie ofert, akceptacji ofert itp.) złożonych w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, za datę ich złożenia przyjmuje się następny dzień roboczy.    

9. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli wypełnienie formularza będzie budziło uzasadnione wątpliwości lub nie zostaną w nim zawarte wszystkie wymagane dane dotyczące Klienta, a także zamówień, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin od ich złożenia przez Klienta. 

10. Czas realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że czas realizacji zamówień dla formy płatności „przedpłata” wynosi do 14 dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy i wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeżeli zawarcie umowy i wpływ środków nastąpi w różnych datach, czas realizacji liczony jest od daty późniejszej.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich netto plus VAT.  

12. Dowód zakupu zamówionych towarów (faktura VAT lub paragon) wysyłany jest wraz z zamówionym towarem lub odrębnym listem priorytetowym lub poleconym. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT  jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pełnych danych do wystawienia faktury VAT. 


13. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski (wysyłki zagraniczne należy skonsultować ze Sprzedawcą) w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach http://www.sklep.megatic.pl/ w sekcji Koszt Wysyłki. 

14. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru w siedzibie Sklepu, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień: 1) firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy; 2) odbiór osobisty w siedzibie sklepu przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego.

15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, a także z ważnych powodów ekonomicznych, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia w tym zakresie oraz zwraca sumę pieniężną otrzymaną od klienta tytułem zapłaty za niedostępny towar. 

16.  Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także  do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

  • płatność przy odbiorze gotówką,

  • przelew elektroniczny / przelew bankowy / przelew przekazem pocztowym na konto Sprzedawcy (przedpłata) na konto: MEGATIC Piotr Borowik, ul. Kręta 56A lok. 5A, 15-345 Białystok, Deutsche Bank 06 1910 1048 2123 2489 3552 0001, z zastrzeżeniem, że przelewu należy dokonać dopiero po otrzymaniu od sprzedawcy maila zatytułowanego: „zamówienie w realizacji".

18. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy dopisać hasło "Zamówienie internetowe” lub podać numer zamówienia. 

19. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). 

20. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

21. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

22. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową. Klient powinien odesłać niezgodny z umową towar pod adresem sklepu MEGATIC Piotr Borowik, ul. Kręta 56A lok. 5A, 15-345 Białystok. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta. 

23. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych skorzystanie przez niego z oferty na inne dostępne w Sklepie towary. 

24. W przypadku, gdy klient składając zamówienie w Sklepie podaje dane osobowe, to jednocześnie Klient ten wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane i są usuwane niezwłocznie po zrealizowaniu umowy. Powierzone Sklepowi dane osobowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014r., Dz. U. z 2014, poz. 1182, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 15 października 2013, Dz. U. z 2013, poz. 1422)

  • rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

25. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Klient przeszedł na strony serwisu MEGATIC, rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta. 

26. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy także usługi w zakresie rozsyłanie newslettera. Umowa taka zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron w każdym czasie w dowolnej formie. 

27. Zdjęcia towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. 

28. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy działanie Klienta spowodowało szkodę u Sprzedawcy, klient zobowiązany jest do jej naprawienia. 

29. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego. 

30. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

32. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: kontakt@megaticpl albo telefonicznie: 530 919 511 lub 530 955 530. 

33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.